Jubileumboek Brand Bier

Jubileumboek Brand Bier

Traditie en vernieuwing: een jubileumboek over 125 jaar Brand bier

Uit het voorwoord:

In 1971 verscheen in een oplage van 3000 exemplaren het gedenkboek ‘Honderd jaar Brand’ met een inleiding van mijn vader Guus Brand. Een vijftal auteurs doet in deze jubileumuitgave de geschiedenis van de eeuwenoude dorpsbrouwerij uit de doeken, het bedrijf waaraan tot dan toe drie generaties Brand hun brouwershart hebben verpand. Het jaar 1996 betekent een nieuw jubileumjaar, 125 jaar Brand. De ingebruikname van een moderne en grote bottelarij in dit jaar markeert niet alleen de ambitieuze toekomstplannen van het bedrijf, maar vormt tevens een extra aanleiding tot gedenken.

 In eerste instantie werd overwogen het boek ‘Honderd jaar Brand’ opnieuw uit te geven, met een extra hoofdstuk over de periode na 1971. Regelmatig bereiken ons nog verzoeken om toezending van dit gedenkboek, waarvan de laatste drie gave exemplaren angstvallig door mevrouw Wilma Bemelmans worden bewaakt. Wij besloten echter anders. Het was mij de laatste tijd opgevallen, dat de pastoor van Wijlre, Frans Crutzen, steeds meer twijfel aan de dag legde over de ontstaansgeschiedenis van onze brouwerij, zoals die was opgetekend door mr. Karel Janssen de Limpens in ‘Honderd jaar Brand’.

Hierbij stond het imago van Nederlands oudste brouwerij op het spel. Een nare gedachte, waar toekomstig niet mee te leven zou zijn, zo was mijn diagnose! Het was mij volstrekt duidelijk dat pastoor Crutzen, die de geschiedenis van deze streek en van de daarin gesitueerde brouwerijen in het bijzonder op zijn duimpje kent, in deze kwestie uitkomst kon bieden. Na enige aarzeling aanvaardde hij de opdracht, deo gratias. Lange tijd heeft het ernaar uitgezien, dat zijn vermoedens bewaarheid zouden worden. Het is aan zijn taaie volharding te danken dat uiteindelijk de ‘ware’ geschiedenis kon worden achterhaald.

Voor de geschiedenis van de laatste periode werd contact gelegd met drs. Mathieu Jacobs van Historion in Den Bosch, die als bedrijfshistoricus uitstekend ingevoerd is in de moderne geschiedenis van de Nederlandse brouwindustrie. Wij prijzen ons gelukkig, dat hij en zijn collega drs. Wim Maas, de opdracht hebben aanvaard en zijn hen erkentelijk voor de wijze waarop zij zich van hun taak hebben gekweten.

De verbinding tussen de oudste en nieuwste periode komt tot stand via een bijdrage van dr. Ruud Philips. Onder het motto ‘never change a good story too much’ is zijn omvangrijke studie in het eerste gedenkboek in verkorte versie in dit nieuwe boek opgenomen, ik ben brouwerszoon Ruud Philips heel erkentelijk voor zijn loyale mede­werking.

Tenslotte zijn wij veel dank verschuldigd aan Wim Mes te Maastricht die belast was met de redactie en algehele coördinatie en die als geen ander betrokken is bij de uitgave van historische boekwerken. Ditzelfde geldt voor de vormgever Martin Faun van Aquarius te Maastricht die, in goed overleg met Eugene Bay van VBAT te Amsterdam, verantwoordelijk was voor de lay­-out en vormgeving van dit boek.

 Bier leeft, evenals onze brouwerij, maar zeker ook de belangstelling voor alles wat met bier te maken heeft, zoals deze studie over bier. Dat doet een brouwer deugd al wordt hij wel eens verrast met historische of nieuwe vondsten.

Ik wens u met dit boek veel lees- en kijkplezier toe.

Thijs Brand