Jubileumboek Kamer van Koophandel

kvk jubileumboek kamer van koophandel

Een jubileumboek over 75 jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland

Uit het voorwoord:

Voor u ligt het gedenkboek van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland. Onze Kamer kwam in het begin van deze eeuw tot stand door een fusie tussen drie lokale Kamers, namelijk die van Bussum, Hilversum en Huizen. Soms denk je wel eens dat er weinig verandert in de samenleving, maar nu, vijfenzeventig jaar later, wordt er weer volop gesproken over een verdergaande fusie. Hoe dat uiteindelijk uit zal pak­ken is op het moment dat deze woorden aan het papier worden toevertrouwd nog niet precies aan te geven.

In het voor u liggende jubileumboek hebben wij ons niet willen beperken tot de ontwikkeling van het instituut Kamer van Koophandel, hoewel dat op zich al genoeg stof zou hebben opgeleverd. Wij hebben de Kamer willen plaatsen als instituut midden in de samenleving. In het beleid voor een regio wordt er vaak een drietal menselijke activiteiten in een adem genoemd: wonen, werken en recreëren. Dit duidt op een bepaald evenwicht. Lange tijd is het werken, de factor econo­mie, niet de activiteit geweest die de meeste bestuurlijke aan­dacht genoot. Nu, aan de vooravond van ons jubileum, mag de voorzichtige conclusie getrokken worden, dat ook het werken wordt meegewogen bij de beleidsvorming. Dat strekt ons tot vreugde.

Wij hopen dat u plezier zult beleven aan de ontwikkeling van onze regio in de laatste vijfenzeventig jaar.

Mr. Drs. A.W.W. van den Bo, voorzitter en drs. H.J. Kok, algemeen secretaris