Jubileumboek de Zonnebloem

jubileummagazine de zonnebloem

Altijd actueel: een jubileummagazine over 50 jaar De Zonnebloem

Uit het voorwoord:

De Zonnebloem in het goud
Een felicitatie en een woord van dank aan allen die bij het werk van De Zonnebloem betrokken zijn, is met het bereiken van deze mijlpaal – het 50-jarig bestaan – meer dan op zijn plaats.

 Op De Zonnebloem rust zegen
Hoe is het anders te verklaren, dat deze vereniging een halve eeuw lang met een niet aflatend enthousiasme en een geweldige inzet van talloze mensen zo’n spectaculaire ontwikkeling heeft doorgemaakt en haar activiteiten ziet blijven groeien. De jubileumuitgave die voor u ligt, geeft een goede impressie in woord en beeld van haar historie. De kern van haar werk blijft het regelmatig bezoeken van lichamelijk langdurig zieken, gehandicapten en hulpbehoeven­de ouderen, die dreigen in een isolement te raken en te vereenzamen. Eenzaamheid is daarbij zeker niet identiek met alleen zijn. De dichter Joost van den Vondel zegt over de eenzaamheid zo treffend in het volgende aforisme: Wat eenzaam leeft, is levend dood. Aan de bestrijding van die eenzaamheid wordt door duizenden vrijwilligers op allerlei manieren gewerkt. Deze aandacht voor elkaar heeft een louterende werking voor zowel de doelgroep als de vrijwilliger. Beiden ervaren de zin van het leven en de waarde daarvan: het mogelijk herwinnen van zelfrespect en het opnieuw het gevoel krijgen deel uit te maken van de gemeenschap waar de mens van nature bijhoort. Uit deze contactbevordering spruiten activiteiten voort, welke De Zonnebloem organiseert.

De Zonnebloem na het jaar 2000
Het gouden jubileum en de eeuwwisseling zijn een goede gelegenheid om de vraag te stellen of er nog behoefte is aan een Zonnebloem. Een aantal ontwikkelingen geeft daarop een antwoord. Aan de toenemende individua­lisering komt nog geen einde. Daarvoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Door de mate van welvaart groeit het materialisme waardoor een gevoel ontstaat niemand meer nodig te hebben; laat staan voor de ander iets te willen betekenen. Daarnaast moet niet vergeten worden dat de technische ontwikkelingen een enorme vlucht nemen. Communicatiemiddelen als computer, internet, de fax, het telebankieren en het elektronisch boodschappen doen maken een intermenselijk contact nauwelijks meer nodig. En tenslotte de voortschrijdende vergrijzing. Al deze ontwikkelingen leiden er toe, dat de kans op vereenzaming alleen maar groter wordt en in het bijzonder voor de hulpbehoevende medemens.

 De Zonnebloem is harder nodig dan ooit.
Laat dit jubileum een extra stimulans betekenen voor het werk van De Zonnebloem en mogen de vrijwilligers – de pijlers die De Zonnebloem dragen – zich blijven inzetten. Laten zij zich daarbij gesteund weten door de vele ondersteunende leden, het Nationaal Bureau en de middelen, welke door de fondsenwerving ter beschikking komen.

M.G.M. van Berckel
Landelijk voorzitter